BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM_photo row1.jpg

 

PROF. RICHARD FUNG

Tổng Giám Đốc Điều

Hành

 

 

EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM_photo row2.jpg

MS. ANNE CHUAH

Giám đốc Điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

MS. GRACE CHIU

Giám Đốc Tài Chính

 

 

 

 

 

 

 

 

DR. FRANKI LEE

Giám Đốc Phát Triển

kinh doanh và tuân

thủ chất lượng

 

 

 

 

 

 

MR. WILSON WONG

Giám Đốc Chất

Lượng và Công

Nghệ Thông Tin

 

 

 

 

 

 

EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM_photo row3_v2.jpg

MR. EUGENE HUANG

Giám đốc Điều hành

Đại lục

 

 

 

 

MR. CK TSANG

Giám đốc Chứng nhận

và phụ trách

các vấn đề Trung Quốc 

 

 

 

DR. LEE KAM CHUEN

Trợ lý Giám đốc Điện và

Điện tử Toàn cầu

 

 

 

 

MR. FREDERICK PANG

Trợ lý Giám đốc

Phát triển Kinh doanh

 

 

 

 

如欲了解詳情,歡迎與我們聯絡

link