Ban Quản lý điều hành

D-902_0080e2.jpg

PROF. RICHARD FUNG

Tổng Giám Đốc Điều

Hành

C-902_0066e2.jpg

MR. HARRY YEUNG

Giám Đốc Điều Hành

 

F-902_0096e2.jpg

MS. ANNE CHUAH

Giám Đốc Điều Hành

Khu Vực Trung Quốc

E-902_0086e2.jpg

MS. GRACE CHIU

Giám Đốc Tài Chính

 

Franki.jpg

DR. FRANKI LEE

Giám Đốc Phát Triển

Kinh Doanh và Bán Hàng

 

A-902_0046e2.jpg

MR. WILSON WONG

Giám Đốc Chất

Lượng và Công 

Nghệ Thông Tin

kclee.jpg

DR. LEE KAM CHUEN

Trợ lý Giám đốc Điều

hành & Tiếp thị Quốc tế

 

Eugene copy.jpg

MR. EUGENE HUANG

Trợ lý giám đốc điều

hành khu vực 

Phía Nam Trung Quốc

 

cktsang.jpg

MR. CK TSANG

Trợ lý Giám đốc Điều

hành khu vực phía 

đông Trung Quốc

 

 

   
link