BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM_photo row1.jpg

 

PROF. RICHARD FUNG

Tổng Giám Đốc Điều

Hành

 

 

EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM_photo row2.jpg

 

MS. GRACE CHIU

Giám Đốc Tài Chính

 

 

 

DR. FRANKI LEE

Giám Đốc Phát Triển

kinh doanh và tuân

thủ chất lượng

 

MR. WILSON WONG

Giám Đốc Chất

Lượng và Công 

Nghệ Thông Tin

 

 

EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM_photo row3.jpg

 

 

 

MR. EUGENE HUANG

Giám đốc Điều hành

Đại lục

 

MR. CK TSANG

Giám đốc Điều hành

Hồng Kông và

Trung Quốc

 

EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM_photo row4.jpg

 

DR. LEE KAM CHUEN

Trợ lý Giám đốc Điện và

Điện tử Toàn cầu

 

MR. FREDERICK PANG

Trợ lý Giám đốc

Phát triển Kinh doanh,

Tuân thủ & Pháp lý

 

 

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
link