BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM_photo row1.jpg

 

PROF. RICHARD FUNG

Tổng Giám Đốc Điều

Hành

 

 

 

EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM_photo row2.jpg

MS. ANNE CHUAH

Tổng Giám

đốc Điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS. GRACE CHIU

Giám Đốc Tài Chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR. FRANKI LEE

Giám Đốc

Phát Triển

kinh doanh và tuân thủ

chất lượng

 

 

 

 

 

 

 

MR. WILSON WONG

Giám Đốc

Chất Lượng và Công

Nghệ Thông Tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM_photo row3.jpg

 

MR. EUGENE HUANG

Giám đốc Điều hành

Đại lục

 

 

 

 

 

MR. CK TSANG

Giám đốc Chứng nhận

và phụ trách 

các vấn đề

Trung Quốc 

 

 

 

Mr. BEN LAU

Giám đốc Điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM_photo row4.jpg

 

 

 

 

 

DRKC LEE 

Trợ lý Giám đốc

Điện và Điện tử

Toàn cầu

 

 

 

 

MR. FREDERICK PANG

Trợ lý Giám đốc

Phát triển Kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

link