2014 - HIỆN TẠI

 • Phòng thử nghiệm mới cho đồ dùng trên bàn ăn ở STC (Shanghai)
 • STC (Germany) đã được cấp Giấy chứng nhận của Tổ chức chứng nhận EU (NB 25522) cho Chỉ thị RED 
 • STC (Dongguan) trờ thành phòng thử nghiệp được ủy quyền thực hiện toàn bộ thử nghiệm đồ chơi CCC
 • Ra mát chương trình chứng nhận dịch vụ xuất sắc
 • Ra mắt dự án chứng nhận sản phẩm phân hủy sinh học và thiết bị y khoa.
 • STC (Mỹ) & STC (Nhật Bản) được thành lập
 • Thành lập STC (Changzhou)
 • STC (Mỹ) được mở rộng bằng việc mua lại Benchmark Laboratories LLC
 • “Benchmark Laboratories LLC” đã đổi tên thành “STC USA LLC”
 • “PKM electronic GmbH” đã đổi tên thành “STC Germany GmbH”

2013

 • Lễ kỷ niệm STC lần thứ 50
 • Thành lập STC (Vietnam)
 • Ra mắt Hong Kong Eco Mark, Estrogen Safe Mark và Phthalate Compliance Mark

2000 - 2012

 • STC trở thành phòng thử nghiệm CCC cho sản phẩm đồ chơi đầu tiên tại Hồng Kông
 • Trung tâm Chứng nhận Hồng Kông của STC được công nhận HKCAS
 • PKM GmbH trở thành một công ty con của STC (STC Đức)
 • Thành lập STC (Yiwu)
 • Thành lập STC (Dongguan) và STC (Shanghai)
 • Giới thiệu “STC tested” Mark

1990 - 1999

 • Thành lập Công Ty Kiểm Định Hồng Kông
 • Trung Tâm chứng nhận Hồng Kông thành lập
 • Ra mắt Hồng Kông Safety Mark
 • Đưa vào hoạt động thử nghiệm tương thích điện từ
 • Thành lập STC (Shenzhen)

1980 – 1989

 • STC trở thành phòng thí nghiệm được HOKLAS công nhận đầu tiên tại Hồng Kông
 • STC trở thành phòng thí nghiệm tiêu chuẩn ISO 9000 đầu tiên tại Hồng Kông
 • Ra mắt thử nghiệm túi xách và hành lý
 • Ra mắt thử nghiệm Vi sinh vật.

1963 - 1979

 • STC (Hong Kong Standards and Testing Centre) được thành lập
  - phòng thử nghiệm của bên thứ ba độc lập đầu tiên tại Hồng Kông
 • Thành lập phòng thử nghiệm điện và điện tử
 • Thành lập phòng thử nghiệm hóa chất và đồ chơi
 • Giới thiệu dịch vụ kiểm định giày.

link