An toàn đồ chơi Châu Âu
STC Group, An toàn đồ chơi của Châu Âu, BPA, PAHs, RoHS, EN71 & EN62115, SVHC, REACH, 2009/48 / EC,

 

Ngày 30 tháng 6 năm 2009, chỉ thị an toàn đồ chơi mới 2009/48 / EC đã được công bố để làm mới các chỉ thị trước ,chỉ thị 88/378 / EEC có hiệu lực khoảng 20 năm rồi.

Cộng đồng pháp luật khác có liên quan đến sản phẩm đồ chơi trẻ em cũng như REACH Phụ lục XVII mà về cơ bản là một kết hợp trực tiếp tất cả các hạn chế theo chỉ thị 76/769 / EEC và các chỉnh sửa liên quan đến tiếp thị và sử dụng các chất nguy hiểm và chuẩn bị trong một tài liệu duy nhất.

Với hiệu lực từ 1 tháng 6 năm 2009, các REACH Phụ lục XVII bãi bỏ và thay thế chỉ thị 76/769 / EEC và các chỉnh sửa. Do đó, tất cả những hạn chế được áp dụng đối với đồ chơi trẻ em theo chỉ thị 76/769 / EEC và các chỉnh sửa của nó bây giờ được bao gồm bởi các REACH phụ lục XVII. Điều này có nghĩa rằng các yêu cầu liên quan đến benzen, cadmium, nickel, thuốc nhuộm azo, chất chống cháy, và phthalates, vv phải được đáp ứng cho tất cả các đồ chơi và bài viết của trẻ em được đặt tại các thị trường EU theo REACH Phụ lục XVII.

Một số các chất bị hạn chế liên quan đến đồ chơi và bài viết của trẻ em theo REACH Phụ lục XVII, chỉ thị bãi bỏ tương ứng của họ được liệt kê như sau.

 • EN71 & EN62115
 • EMC and R&TTE
 • RoHS & WEEE
 • REACH Annex XVII:
  • Azo dyes
  • Bezene
  • Cadmium
  • DMF (Dimethylformamide)
  • Flame Retardants
  • Nickel Release
  • NP, NPE (Nonylphenol Ethoxylates)
  • Organotin
  • PAHs (Polycyclic aromatic hydrocarbons)
  • Phthalates
 • REACH Annex II Appendix C
  • BPA Biphenol-A
  • Formamide
  • TCEP, TCPP & TDCP
 • REACH SVHC

Để biết thêm thông tin về dịch vụ thử nghiệm, vui lòng Liên hệ với chúng tôi

link