STC Đông Quan Được Chỉ Định là Phòng Thí Nghiệm thực hiện Thử nghiệm CCC cho Thiết bị Công Nghệ Thông Tin và Thiết bị Chiếu Sáng

09-10-2017

STC Đông Quan đã được Cục Quản lý Chứng nhận (The Certification and Accreditation Administration) của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (CNCA) phê duyệt mở rộng Năng lực thử nghiệm để trở thành một Trung tâm Thử nghiệm được chỉ định của chính phủ Trung Quốc (CCC) cho Thiết bị Công Nghệ Thông Tin và Thiết Bị Chiếu Sáng vừa mới được thêm vào phạm vi chứng nhận.

link